Algemene voorwaarden High Potential Factory

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ‘ik’ vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf High Potential Factory bedoeld. Waar 'je' of 'jij' staat wordt Opdrachtgever bedoeld.

Definities:

  • High Potential Factory: De eenmanszaak High Potential Factory l als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78494680.

  • Opdrachtgever: Opdrachtgever: de partij die een product of dienst afneemt of voornemens is af te nemen van High Potential Factory handelend in de uitoefening van zijn of haar bedrijf niet zijnde een consument. High Potential Factory gaat geen overeenkomsten aan met consumenten of daarmee gelijk te stellen partijen, maar uitsluitend met ondernemers, al dan niet met rechtspersoonlijkheid. 

  • Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij High Potential Factory, zoals maar niet beperkt tot: online programma’s, live bijeenkomsten, adviestrajecten en sparringsessies.

  • Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

Contactgegevens:

Postadres: Diedenweg 70, 6717 KV Ede

E-mail: info@highpotentialfactory.nl


Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 23 juli 2020


Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door High Potential Factory. 


2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door High Potential Factory zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door High Potential Factory van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door jou. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 


2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. High Potential Factory en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 


2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 


2.5 Indien High Potential Factory niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat High Potential Factory in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


2.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met High Potential Factory.


Artikel 3. Aanbiedingen/offertes 

3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door High Potential Factory bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door High Potential Factory als juist worden aangemerkt. 


3.2 High Potential Factory kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 


3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is High Potential Factory daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij High Potential Factory anders aangeeft. 


3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht High Potential Factory niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 


3.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan High Potential Factory te laten weten. 


Artikel 4. Prijzen 

4.1 De prijzen van de programma’s van High Potential Factory staan op de website www.highpotentialfactory.nl. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 


4.2 High Potential Factory is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, wanneer de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 


Artikel 5. Inschakeling van derden 

5.1 High Potential Factory heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 


5.2 Indien High Potential Factory derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever. 


Artikel 6. Uitvoering van de opdracht 

6.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever High Potential Factory derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. High Potential Factory dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 


6.2 High Potential Factory zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 


6.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 


6.4 Indien door High Potential Factory of door High Potential Factory ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening. 


6.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan High Potential Factory aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan High Potential Factory worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan High Potential Factory zijn verstrekt, heeft High Potential Factory het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan High Potential Factory ter beschikking heeft gesteld. High Potential Factory is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat High Potential Factory is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 


6.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. High Potential Factory zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 


6.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is High Potential Factory gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van High Potential Factory op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 


6.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan High Potential Factory een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 


6.9 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens High Potential Factory gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van High Potential Factory daardoor direct of indirect ontstaan. 


Artikel 7. Bijzondere voorwaarden online programma’s

7.1 In de programma’s van High Potential Factory programma wordt er kennis, ervaring en digitale tools gedeeld om succesvol te groeien. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren om de opdrachten te maken. High Potential Factory kan niet garanderen dat het volgen van het online programma ervoor zorgt dat je succesvolle veranderingen ondergaat daar dit sterk afhankelijk is van het zelf toepassen van de aangereikte hulpmiddelen. High Potential Factory zal vol inspanning de juiste handvatten bieden om met succes het programma te volgen en af te ronden en staat binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die High Potential Factory biedt is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat beschreven op www.highpotentialfactory.nl

7.2 Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 36 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. High Potential Factory kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s is om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 36 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.

7.3 High Potential Factory heeft een ‘14 dagen niet goed geld terug garantie’ daar ik het zeer belangrijk vindt dat de deelnemers tevreden zijn over het online programma. Tot 14 dagen na de start van het programma kun je jouw deelname kosteloos annuleren d.m.v. een mail te sturen naar info@highpotentialfactory.nl met de duidelijk aantoonbare reden waarom gebruik te willen maken van deze garantieregel en bewijs dat je alle opdrachten uit het programma tot zover mogelijk hebt uitgevoerd. Je dient het ontvangen materiaal in te leveren en ook vervallen eventuele licenties op de door High Potential Factory verstrekte programma’s en tools.

 

Artikel 8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

8.1 High Potential Factory is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst High Potential Factory ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van High Potential Factory kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 


8.2 Voorts is High Potential Factory bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van High Potential Factory kan worden gevergd.


8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van High Potential Factory op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien High Potential Factory de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 


8.4 Indien High Potential Factory tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 


8.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is High Potential Factory gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en/of indirect ontstaan. 


8.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is High Potential Factory gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 


8.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door High Potential Factory, zal High Potential Factory in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor High Potential Factory extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij High Potential Factory anders aangeeft. 


8.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het High Potential Factory vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van High Potential Factory op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 


8.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 12 van deze voorwaarden anders is bepaald. 


8.10 Indien High Potential Factory niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. 


8.11 High Potential Factory heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen. 


8.12 Is High Potential Factory toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal High Potential Factory zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. High Potential Factory zal daarvoor geen kosten in rekening brengen. 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 High Potential Factory is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 


9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop High Potential Factory geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor High Potential Factory niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van High Potential Factory of van derden, ziekte van de medewerker van High Potential Factory, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. High Potential Factory heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat High Potential Factory haar verbintenis had moeten nakomen. 


9.3 High Potential Factory kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 


9.4 Voorzoveel High Potential Factory ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is High Potential Factory gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 


9.5 In geval van overmacht zal High Potential Factory zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. 


Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1 Indien High Potential Factory aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 


10.2 High Potential Factory is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat High Potential Factory is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 


10.3 Indien High Potential Factory aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van High Potential Factory beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 


10.4 De aansprakelijkheid van High Potential Factory is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor High Potential Factory geldende eigen risico, in voorkomend geval. 


10.5 High Potential Factory is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen. 


10.6 High Potential Factory sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door High Potential Factory bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. 


10.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van High Potential Factory of haar leidinggevende ondergeschikten. 


Artikel 11. Vrijwaring 

11.1 High Potential Factory zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke High Potential Factory jegens Opdrachtgever is. 


11.2 Opdrachtgever vrijwaart High Potential Factory tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van High Potential Factory bedingen. 


11.3 Opdrachtgever vrijwaart High Potential Factory volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan High Potential Factory door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven. 


11.4 Indien High Potential Factory door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden High Potential Factory zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is High Potential Factory, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van High Potential Factory en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever. 


Artikel 12. Annulering 

12.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en High Potential Factory anders is overeengekomen. 


12.1.1 In gevallen waarin sprake is van koop op afstand kan geen gebruik worden gemaakt van het wettelijk herroepingsrecht, aangezien dat uitsluitend voor consumenten geldt. High Potential Factory sluit geen overeenkomsten met consumenten of daaraan gelijk te stellen partijen. 


Annulering Incompany Opdracht 

12.2.1 Opdrachtgever is bij annulering van een incompany trainingsopdracht de volgende kosten verschuldigd: Bij annulering van een training a. binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag. b. binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het offertebedrag. c. binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het offertebedrag d. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten. 12.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als High Potential Factory ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail. 


Annulering Open inschrijving 

12.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door High Potential Factory bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, webinars of seminars. 

12.3.2. High Potential Factory behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door High Potential Factory, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag. 


12.3.3 High Potential Factory heeft het recht om - met duidelijke opgave van redenen - deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag. 


12.3.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. 


12.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met High Potential Factory, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd. 


12.3.6 Annulering dient uitsluitend per - door High Potential Factory bevestigde e-mail - te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door High Potential Factory. 


12.3.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen. 


Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies. 

12.4.1 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd. Annulering langlopende opdrachten 

12.5.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 12.3.4 en 12.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van High Potential Factory aanleiding is om anderszins over een te komen. 

Annulering koop online programma’s en digitale producten 

12.6.1 Het is niet mogelijk om deelname aan het programma na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.12.6.2 Per product of dienst kan High Potential Factory een garantie/annuleringsregeling aanbieden op haar website en daaraan voorwaarden verbinden. De regeling geldt uitsluitend indien deze ten tijde van de koop werd aangeboden op de website en indien Opdrachtgever zich aan de gestelde voorwaarden houdt. 


Artikel 13. Betaling 

13.1 Opdrachtgever dient de facturen van High Potential Factory binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. High Potential Factory is gerechtigd om periodiek te factureren. 


13.2 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan High Potential Factory verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 


13.2 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt High Potential Factory zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren. 


13.4 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma en de Facebookgroepen ontzegd wordt, event en/of de live bijeenkomsten, afspraken voor coaching gesprekken, trainingsdagen, online sessies worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan het Centraal Invorderings Bureau (CIB).


13.5 Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

 

13.6 Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00.


13.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd. 


Artikel 14. Intellectuele eigendom 

14.1 Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij High Potential Factory hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

14.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

14.3 De intellectuele eigendomsrechten van jouw programma blijven natuurlijk volledig van jou.

 

14.4 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

 

 

15.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan laten weten, door een mail te sturen naar info@highpotentialfactory.nl met een duidelijk omschrijving van de klacht. Op deze manier is High Potential Factory in staat om te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan High Potential Factory niet in behandeling nemen.

 

15.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel/na de constatering ervan melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

15.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 16. Geheimhouding en Privacy 

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 


16.2 De persoonlijke gegevens die High Potential Factory via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. High Potential Factory houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. High Potential Factory verwijst naar de privacyverklaring op haar website. 


Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

17.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing. 


17.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met High Potential Factory zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van High Potential Factory, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft High Potential Factory het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 


17.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 


Ede, juli 2020